Institut de Ciències de la Terra Jaume Amera (ICTJA-CSIC)

Institute of Earth Sciencies Jaume Almera – CSIC

Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya (CAMBRESCAT)

General Council of the Catalan Chambers of Commerce

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Italian National Research Council (CNR)

Geološki zavod Slovenije (GeoZS)

Geological Survey of Slovenia (GeoZS)

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Geological Survey of Sweden (SGU)

Magnesitas Navarras S.A.

Magnesitas Navarras S.A.

Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació – Universitat Politècnica de Catalunya (SARTI-UPC)

Technological Development Centre of Remote Acquisition and Data processing Systems – Technical University of Catalonia (SARTI-UPC)

Universidad Politécnica de Marid (UPM)

Technical University of Madrid (UPM)